DZIEŃ 1  

 

8:30 - Poranna kawa


9:00 „Otwarcie kongresu” 

Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu, Fitch Polska S.A.


„Wycena Obligacji – przejście z metody stopy efektywnej na wycenę rynkową”

Dominik Łogin, Senior manager, FRM, EY
Marcin Maciaszczyk, Consultant, FRM, EY

 • Metody wyceny obligacji – stopa efektywna vs wycena rynkowa – różnice i wpływ na wartość portfeli
 • Przykłady liczbowe
 • Metody wyznaczania wartości rynkowej dla niepłynnych obligacji


10:15 – 10:30 - Przerwa kawowa


Panel dyskusyjny:
Temat: „ Zmiany w sposobie oferowania obligacji, w szczególności wywołane sprawą GetBacku

                i działaniami organów nadzoru
Moderator:  
Łukasz Walczyna, Counsel, Allen & Overy

Paneliści: 
Tomasz Gałka, Dyrektor Biura Emisji Papierów Dłużnych, Departament Rynków Finansowych, mBank S.A.

         Piotr Wochniak, Head of DCM & FI Sales, Bank Pekao S.A.

         Katarzyna Majchrzak - Head of Bond Syndicate Poland,  Société Générale


Nowe otwarcie dla emisji euroobligacji – planowane zmiany dot. podatku pobieranego u źródła dla nowych i istniejących emisji

adw. Grzegorz Abram, Counsel, Clifford Chance

r.pr. Tomasz Szymura , Counsel, Clifford Chance


13:00 – 14:00 – Lunch

 


Warsztat „A”  14:00 – 17:00

Prowadzący: Przemysław Wierzbicki, KKLW

Temat: Zgromadzenie obligatariuszy

 • W czym może pomóc zgromadzenie obligatariuszy ? Czy warto z niego korzystać ?
 • Jakie warunki formalne należy spełnić, by móc skorzystać ze zgromadzenia obligatariuszy.
 • Restrukturyzacja obligacji a upadłość i postępowania restrukturyzacyjne.
15:15-15:30 - Przerwa kawowa

 • Najistotniejsze praktyczne aspekty restrukturyzacji obligacji według ustawy o obligacjach: 
    - warunki restrukturyzacji,
    - przebieg procesu restrukturyzacji,
    - zgromadzenie obligatariuszy i uchwały,

    - zgromadzenie obligatariuszy po złamaniu kowenantów przez emitenta i po upływie terminu wykupu,
    - zgromadzenie obligatariuszy a zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
    - możliwość podważania uchwał zgromadzenia,
    - wnioski praktyczne,
 • Case study - jak w praktyce zgromadzenie obligatariuszy może wyglądać ?
 • Propozycje zmian w zakresie restrukturyzacji obligacji (w tym w ramach projektu ustawy w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym)Warsztat„B   14:00 - 17:00

Prowadzący:  dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH

Temat: Obligacje AT1 CoCos (contingent convertibles) – pięć lat istnienia na eurorynku

              Konstrukcja, ocena ryzyka i możliwość wprowadzenia w Polsce.  

 • Geneza CoCos: Od Basel II do Basel III. Rozporządzenie CRR.
 • Podstawowe elementy AT1 CoCos i ryzyko z nimi związane:
   - Rodzaje zdarzeń inicjujących zamianę na akcje lub umorzenie wartości nominalnej (trigger events).
     - Analiza distance to trigger największych banków EOG i wybranych banków w Polsce.
     - CoCo trigger na gruncie CRR a Point of No Viabillity trigger na gruncie BRRD.
     - Case study: AT1 CoCos Banco Popular, czerwiec 2017

15:15 - 15:30 - Przerwa Kawowa

 • Ryzyko niezapłacenia kuponu przez emitenta
   - Dowolność anulowania płatności kuponowej
   - Analiza MDA (Maximum Distributable Amount) największych banków EOG i wybranych banków w Polsce.
   - AT1 CoCos Deutsche Banku i problem niedoboru ADI (Available Distributable Items)
   - Wieczysty charakter instrumentu
     - Opcja call emitenta i ryzyko ich niewykonania (call extension risk)
   - Głębokie podporządkowanie
   - Polskie regulacje dotyczące AT1 CoCos
   

 


Warsztat „C” 14:00 - 17:00

Prowadzący:  Piotr Smołuch BSWW

           Jakub Salwa BSWW

Tytuł: Formy zabezpieczenia obligacji. 

• Rodzaje zabezpieczeń (rzeczowe/obligacyjne)

• Rodzaje zabezpieczeń możliwe do zaimplementowania w konkretnych strukturach finansowania 

   (collateral lending, project finance, etc.)

• Istotne klauzule umowne umożliwiające efektywne dochodzenie zabezpieczeń;

• Skuteczność zabezpieczeń w kontekście postępowań związanych z niewypłacalnością dłużnika;

 

15:15 – 15:30 - Przerwa kawowa

 

• Zabezpieczenia w spółkach publicznych w świetle dyrektywy MAR;

• Przykłady różnic w konstrukcjach zabezpieczeń pomiędzy ustanawianymi na aktywach polskich a ustanawianymi na aktywach zlokalizowanych w innych krajach CEE (na przykładzie Czech, Słowacji, Niemiec, Rumunii)

• Case study

 


 

Warsztat  "D" 14:00 – 17:00

Prowadzący:    Tomasz Trocki, Allen & Overy

                             Konrad Zawistowski, Allen & Overy

Temat: Obligacje w scenariuszu restrukturyzacyjnym

 • O czym należy pomyśleć przed emisją - dokumentacja emisyjna w scenariuszu restrukturyzacyjnym:

   - brzmienie przypadków naruszenia;

   - warunki zawieszające emisji; 

   - zabezpieczona wierzytelność oraz hardening period pod umowami zabezpieczeń; 

   - decyzyjność - wymagane progi przy podejmowaniu decyzji w sprawie żądania wykupu obligacji lub udzieleniu waivera.


15:15 – 15:30 - Przerwa kawowa


 • Konsensualna restrukturyzacja zadłużenia obligacyjnego: omówienie metod zabezpieczenia interesów obligatariuszy:

   -  umowa standstill; 

   -  docelowe rozwiązania restrukturyzacyjne; 

   -  dobezpieczenie oraz hardening period dla nowych umów zabezpieczeń; 

   -  kazus.

 • Sądowa restrukturyzacja zadłużenia obligacyjnego: rodzaje postępowań; szanse i ryzyka dla obligatariuszy.


17:00 – 18:30 - Networking Coctail 

 DZIEŃ 2

 

9:00  

„Emisja obligacji przy użyciu blockchain”.
Michael Zdrowski, Associate, Allen & Overy (Londyn)


„Wpływ MiFID 2 na transakcje emisji obligacji”.
Marcin Bartczak,Partner Dentons
Marek Trzos-Rastawiecki,Councel Dentons

10:00 - 10:20 - Przerwa kawowa

 

Panel dyskusyjny inwestorów: 

Moderator:  Mirosław Dudziński, Dyrektor Regionalny Fitch Ratings, Przedsiębiorstwa Europy Środkowej

Paneliści:  Dariusz Lasek, Członek Zarządu, Skarbiec TFI S.A.

             Bogdan Jacaszek, Zarządzający Aktywami, TFI Energia S.A.

       Radosław Cholewiński, CFA  Zastępca Dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi - Zarządzający                    Portfelem, Pekao TFI

 

11:35 – 12:30 Panel dyskusyjny: 

Moderator: Piotr Smołuch - Partner Zarządzający w BSWW

Paneliści: Jakub Salwa - Partner w BSWW,      

                   Paweł Jacel – CVI Dom Maklerski Dyrektor Inwestycyjny

                  Tomasz Gałka - Dyrektor Departamentu Emisji Papierów Dłużnych, mBank

            Jarosław Riopka - Head of Corporate Debt, Noble Funds TFI 

   

Restrukturyzacja wierzytelności wynikających z obligacji – węzłowe zagadnienia prawne

adw. Paweł Długoborski, starszy prawnik, Clifford Chance

adw. Paweł Zagórski, starszy prawnik, Clifford Chance


13:00 – 14:00 - Lunch

 


Warsztat A 14:00 – 17:00

Prowadzący:Marcin Bartczak – Partner, DENTONS

                   Marek Trzos-Rastawiecki - Counsel, DENTONS 

Temat: Ryzyka prawne związane ze stosowanie wskaźników referencyjnych

 • Główne implikacje dla wskaźników referencyjnych związane z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych
 • Ryzyka prawne związane w WIBOR-em
 • Ryzyka prawne związane z LIBOR-em/EURIBOR-em
 • Mapa ryzyka dla emitentów oraz posiadaczy instrumentów finansowych opartych o wskaźniki referencyjne

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa


 • Klauzule fallbackowe w instrumentach finansowych opartych o wskaźniki referencyjne
 • Plany ciągłości na wypadek zaprzestania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych


Warsztat B  14:00 – 17:00

Prowadzący: Wojciech Kryński, Ground Frost

Temat: Aspekty rachunkowe. 

 • Intencja nabycia obligacji jako determinanta klasyfikacji księgowej i późniejszej wyceny 
 • Wycena obligacji metodą skorygowanej ceny nabycia – przykład liczbowy.

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

 • Wycena obligacji do wartości godziwej

   - obligacje notowane na rynku giełdowym

   - obligacje nienotowane

   - odnoszenie wyników wyceny dla obligacji zaklasyfikowanych jako DDS i WGPW
 • Identyfikacja i rozpoznawanie utraty wartości obligacji


Warsztat „C” 14:00 – 17:00

Prowadzący: Andrzej Paczuski, Partner Paczuski & Taudul

Tytuł: Aspekty podatkowe obligacji korporacyjnych. 

 • Kwalifikacja podatkowa kosztów emisji obligacji
 • Podatek VAT związany z emisja obligacji
 • Regulacje dotyczące niedostatecznej kapitalizacji
 • Odpisy aktualizacyjne a strata na sprzedaży obligacji
 • Pobór podatku u źródła – emitent jako płatnik podatku w świetle planowanych zmian na 2019 rok
 • Euroobligacje
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

 • Praktyczne aspekty ustalania statusu „beneficial ownera” 
 • Klauzula "gross up"
 • Rola podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych / ewidencje obligacji
 • Obligacje zamienne
 • Wykorzystanie zamkniętego funduszu inwestycyjnego w planowaniu emisji obligacji
 • Obligacja jako przedmiot w transakcji repo oraz revers repo

 

Warsztat  „D”  14:00 – 17:00

Prowadzący: Wojciech Ślusarski, Bank Pekao S.A.

Temat: Wycena obligacji korporacyjnych

 • Kluczowe aspekty konstrukcji obligacji wpływające na wycenę
 • Źródła danych do wyceny obligacji
 • Wycena obligacji w świetle otoczenia prawnego i regulacyjnego

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

 • Modele ryzyka kredytowego (zredukowane vs strukturalne)
 • Najczęstsze błędy popełniane w procesie wyceny
 • Przykłady wyceny typowych obligacji z polskiego rynku