DZIEŃ 1  

 

8:30 - Poranna kawa
9:00 Otwarcie kongresu  - Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu, Fitch Polska S.A.


Wystąpienie: 

"Zmiany w oferowaniu obligacji wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia prospektowego oraz zmian w Ustawie o ofercie publicznej i Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi."

Piotr Lesiński, Partner, Allen & Overy


Wystąpienie: 

"Implikacje ustawy o wzmacnianiu nadzoru w procesach emisyjnych wynikające ze zmian w ustawie o obligacjach oraz ustawie o obrocie (zmiany wchodzące w życie w 2019 roku łącznie z obecnie rozpatrywanymi przez Sejm)."

Grzegorz Namiotkiewicz, Partner, Clifford Chance, 

Grzegorz Abram, Counsel, Clifford Chance


10:15 – 10:30 - Przerwa kawowa


Panel dyskusyjny:

Temat: „Zmiany w oferowaniu obligacji po wejściu w życie Rozporządzenia prospektowego oraz zmiany Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - z perspektywy praktyków rynku."

Moderatorzy:  Piotr Lesiński, Partner, Allen & Overy i Grzegorz Namiotkiewicz, Partner, Clifford Chance

Paneliści: Tomasz Gałka, Dyrektor Departamentu Emisji Papierów Dłużnych , mBank; 
     Piotr Wochniak, Head of Dept Capital Markets, Bank Pekao S.A;
     Piotr Zagajewski, Starszy Specjalista ds. Finansowania Strukturalnego, Santander Bank Polska S.A. 

Panel dyskusyjny:
Temat:  „Kluczowe czynniki sukcesu emisji obligacji z perspektywy relacji emitent – oferujący – inwestorzy"

Moderator: Mateusz Mucha,  Dyrektor Departamentu emisji obligacji w Navigator Capital Group oraz Wiceprezes Zarządu Navigator       Debt Advisory Sp. z o.o.

Paneliści: tba.......


Wystąpienie:

"Climate change and credit risk: understand the hidden risks in bond portfolios” 

Gerhard Mulder,  Co-founder and Director Climate Risk Services, Holland

 •  understand main drivers of climate risk 

 •  regulatory responses to climate risk 

 •  identify physical and transition risks in bond portfolios 

 •  how to quantify climate risk - strategies to update credit risk models 

 •  portfolio level risk mitigation options  


13:15 – 14:15 – Lunch


Warsztat „A”  14:15 – 17:00

Prowadzący:  Krzysztof Dziubiński, DM Navigator S.A.

Temat:  Praktyczne aspekty obowiązkowej dematerializacji obligacji.

 • możliwe tryby rejestracji obligacji w kontekście rodzaju emisji i oferty
 • charakterystyka nowych funkcji w KDPW: agent emisji, pośrednik rejestracyjny, agent płatniczy
 • wpływ wprowadzonych zmian na proces i harmonogram emisji

15:15 - 15:30 - Przerwa Kawowa

 • uwarunkowania współpracy na linii emitent - agent emisji – KDPW
 • kluczowe zasady kształtowania warunków emisji w zgodzie z regulacjami KDPW
 • możliwe sposoby i zasady obsługi świadczeń z obligacji

Warsztat„B   14:15 - 17:00

Prowadzący:  Piotr Smołuch, Partner Zarządzający act BSWW; Jakub Salwa, Partner act BSWW

Temat:  Formy zabezpieczenia obligacji.

 • Rodzaje zabezpieczeń (rzeczowe/obligacyjne)
 • Rodzaje zabezpieczeń możliwe do zaimplementowania w konkretnych strukturach finansowania (w tym collateral lending oraz project finance)

  15:15 - 15:30 - Przerwa Kawowa
 • Istotne klauzule umowne umożliwiające efektywne dochodzenie zabezpieczeń
 • Skuteczność zabezpieczeń w kontekście postępowań związanych z niewypłacalnością dłużnika

Warsztat „C” 14:15 - 17:00

Prowadzący:  Marcin Bartczak, Partner, Dentons

Tytuł: System zarządzania ryzykiem związanym z wykorzystywaniem wskaźników referencyjnych.
 

W ostatnich latach w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („BMR”) środowisko prawne związane z opracowywaniem i wykorzystywaniem wskaźników referencyjnych ulega głębokiej restrukturyzacji  i zmianom. Zmiany te w szczególności w zakresie wskaźników stopy procentowej (WIBOR, LIBOR, EURIBOR) powodują powstanie szeregu ryzyk zarówno prawnych jak i finansowych związanych z zawieraniem umów opartych o te wskaźniki, emitowanie bądź nabywanie instrumentów finansowych.

 

Przedstawienie obecnej sytuacji najważniejszych indeksów stopy procentowej (WIBOR, EURIBOR, LIBOR) jak i możliwych kierunków ich zmian,

Szczegółowe przedstawienie klasyfikacji ryzyk z punktu widzenia różnego zakresu wykorzystywania indeksów stopy procentowej:

 • stosowanie wskaźników referencyjnych w rozumieniu BMR,

 • stosowanie wskaźników referencyjnych nie objętych BMR,

 • wykorzystywanie indeksów nie będących wskaźnikami,

 • nabywanie instrumentów finansowych, gdzie świadczenia ustalane są w oparciu o wskaźniki referencyjne,

 • wykonywanie usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych, gdzie świadczenia ustalane są w oparciu o wskaźniki referencyjne.

  15:15 – 15:30 - Przerwa kawowa

Szczegółowe przedstawienie klasyfikacji ryzyk według podziału na:

 • ryzyka ogólne wynikające z przepisów prawa, konstrukcji indeksów i ich kierunków zmian,

 • ryzyka szczególne wynikające z treści zawartych umów i wyemitowanych bądź nabytych instrumentów finansowych.

Przedstawienie w odniesieniu do każdego rodzaju ryzyka propozycji rozwiązań mających zminimalizować negatywne konsekwencje wystąpienia danego rodzaju ryzyka.Warsztat  "D" 14:15 – 17:00

Prowadzący:   Kamil Czerepak, Prawnik, Allen & Overy;

       Piotr Lesiński, Partner, Allen & Overy

Temat:  Sporządzanie prospektów w reżimie nowego rozporządzenia prospektowego


 • Podstawowe akty prawne: Rozporządzenie prospektowe i Rozporządzenie delegowane Komisji

 • Zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego

 • Zasady formułowania czynników ryzyka

15:15 – 15:30 - Przerwa kawowa

Postępowanie o zatwierdzenie prospektu:

 • zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego

 • doświadczenia z regulatorami przy zatwierdzaniu prospektów emisyjnych


17:00 – 18:30 - Networking Coctail 


DZIEŃ 2
 

9:00  

Wystąpienie: 

" Restrukturyzacja obligacji w ujęciu praktycznym."

Paweł Zagórski, Adwokat, Clifford Chance, Paweł Długoborski, Adwokat, Clifford Chance


Wystąpienie: 

" Elementy raportowania schematów podatkowych w transakcjach emisji obligacji."

Tomasz Szymura, Counsel, Clifford Chance

10:00 - 10:20 - Przerwa kawowa

 

Panel dyskusyjny inwestorów: 

Moderator:  Mirosław Dudziński, Dyrektor Regionalny Fitch Ratings, Przedsiębiorstwa Europy Środkowej

Paneliści:  Marcin Żółtek, Wiceprezes Zarządu TFI PZU S.A.

      Rafał Lis, CIO Credit Value Investments

      .......................................................................


Wystąpienie: " Market update - eurobonds and green bonds."

David Dunnigan, Partner, Clifford Chance, London

             

Panel dyskusyjny:  „Rynek obligacji korporacyjnych w ujęciu małych i średnich przedsiębiorstw – charakterystyka           emisji i ryzyka kredytowego, w szczególności koszt/zabezpieczenia/standard oceny ryzyka.”

Moderator:  Piotr Smołuch, Partner act BSWW

Paneliści:  .......................tba...........................


13:00 – 14:00 - Lunch


Warsztat A 14:00 – 17:00

Prowadzący:  Piotr Lesiński, Partner, Allen & Overy

Temat:  Emisja instrumentów dłużnych przez banki w celu finansowania funduszy regulacyjnych.


 • Rodzaje funduszy regulacyjnych banków

 • MREL (minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji)

 • TLAC (całkowita zdolność do absorbcji straty)

 • Instrumenty senior non-preferred

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

 • Instrumenty Tier 2

 • Instrumenty Additional Tier 1


Warsztat B  14:00 – 17:00

Prowadzący: Wojciech Kryński, Ground Frost

Temat: Aspekty rachunkowe. 

 • Intencja nabycia obligacji jako determinanta klasyfikacji księgowej i późniejszej wyceny 
 • Wycena obligacji metodą skorygowanej ceny nabycia – przykład liczbowy.

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

 • Wycena obligacji do wartości godziwej

   - obligacje notowane na rynku giełdowym

   - obligacje nienotowane

   - odnoszenie wyników wyceny dla obligacji zaklasyfikowanych jako DDS i WGPW

 • Identyfikacja i rozpoznawanie utraty wartości obligacji


Warsztat „C” 14:00 – 17:00

Prowadzący: Andrzej Paczuski, Partner Zarządzający Paczuski & Taudul

Tytuł:  Aspekty podatkowe obligacji korporacyjnych. 


• Kwalifikacja podatkowa kosztów emisji obligacji

• Podatek VAT związany z emisja obligacji

• Regulacje dotyczące niedostatecznej kapitalizacji

• Odpisy aktualizacyjne a strata na sprzedaży obligacji

• Pobór podatku u źródła – emitent jako płatnik podatku

• Euroobligacje


15:15 – 15:30 Przerwa kawowa


• Praktyczne aspekty ustalania statusu „beneficial ownera”

• Klauzula „gross up”

• Rola podmiotów prowadzących rachunki papierów

  wartościowych / ewidencje obligacji

• Obligacje zamienne

• Obligacja jako przedmiot w transakcji repo oraz revers repo


Warsztat  „D”  14:00 – 17:00

Prowadzący: Wojciech Ślusarski, Bank Pekao S.A.

Temat:  Wycena obligacji korporacyjnych

 • Kluczowe aspekty konstrukcji obligacji wpływające na wycenę
 • Źródła danych do wyceny obligacji
 • Wycena obligacji w świetle otoczenia prawnego i regulacyjnego

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

 • Modele ryzyka kredytowego (zredukowane vs strukturalne)
 • Najczęstsze błędy popełniane w procesie wyceny
 • Przykłady wyceny typowych obligacji z polskiego rynku