http://www.ceeta.pl


Wrzesień 

26-27   Transformacja skarbowości korporacyjnej - od usługi po funkcję strategiczną.

30    Analiza sprawozdań finansowych dla oceny  ryzyka kredytowego kontrahenta w przedsiębiorstwie.


Październik

7-8    Ocena sprawozdań finansowych dla prawników.

14    Zarządzanie ryzykiem cen towarów na przykładzie branży naftowej.

17-18   Konstrukcja modeli wycen instrumentów finansowych.

18    Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego.

21-22   KONGRES OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

25     Ustanawianie i egzekucja hipoteki oraz zastawu (zastawu rejestrowego, zastawu finansowego) - aktualna praktyka oraz       ostatnie zmiany prawne.

28-29    Instrumenty Pochodne - ewolucja uregulowań prawnych (MiFID II, EMIR) i modelowych dokumentacji (ISDA, CSA, 2016       IM/VM CSA, dokumentacja ZBP, umowy zabezpieczające ZBP 2017).


Listopad

7     Mandatory Disclosure Rules (MDR). Zasady  ujawniania informacji o schematach podatkowych. Praktyczne aspekty       stosowania regulacji MDR.

8     Podatek u źródła (WHT).

15     Analiza Klienta Korporacyjnego w Obszarze Walutowych  Instrumentów Pochodnych.

18      Preferencyjne opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (IP Box).

19     Akcje marketingowe w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorcy. 

21-22    Instrumenty Pochodne Stopy Procentowej -  wycena i zarządzanie ryzykiem.

27-28   Vanilla FX options for professionals.Grudzień

5-6     Wycena przedsiębiorstw nienowtowanych na rynkach giełdowych. Warsztat praktyczny. Metody, założenia, źródła danych,       wyliczenia.

6      Zabezpieczanie należności od podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Strukturyzowanie / restrukturyzowanie       finansowania działalności rolniczej.

9-10    The xVA Chalange: Credit Risk, Collateral, Funding and Capital in Derivatives.

12-13    Praktyczne aspekty odpowiedzialności z gwarancji - z uwzględnieniem doświadczeń sądowych.

16-17    Matematyka finansowa i elementy  statystyki - ilościowa analiza inwestycji w biznesie i zarządzaniu.

18-19    Sytuacja wierzyciela oraz sytuacja prawna zabezpieczeń w toku postępowania restrukturyzacyjnego oraz zmienionego       postępowania upadłościowego (wnioski z praktyki).